Гаранционни Условия за продукти продавани от ХЕС АД

Тези гаранционни условия („Условия") се прилагат спрямо всички продукти и услуги („Продукти") предлагани от Хидравлични Елементи и Системи АД („ХЕС") на всеки клиент („Клиент"). 

ХЕС гарантира, че всички Продукти, произведени от него нямат дефекти в материалите и в изработката, при нормални работни условия и употребявани по подходящ начин в съответствие със спецификациите за употреба, както е описано в документите придружаващи Продуктите и съгласно споразумението за продажба между ХЕС и Клиента. 

Приложимите гаранционни периоди са, както следва: 

Гореспоменатата гаранция изрично изключва възможностите за всякакви други гаранции, явни или подразбиращи се, включително, но не и ограничено до гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел. 

По време на гаранционният период, ХЕС се задължава да ремонтира или подмени тези Продукти или части, за които ХЕС прецени, че са имали дефекти в материала или изработката, към момента на началната доставка, само в случай, когато ХЕС е било предварително уведомено писмено за мнението на Клиента за подобен дефект и ако Продукта или частта, за които има съмнения бъдат предоставени за инспекция от ХЕС. 

За да улесни инспекцията, ХЕС може да поиска връщане на Продукта, който Клиента смята за дефектен. Никакви Продукти не трябва да бъдат връщани без предварително, писмено потвърждение от страна на ХЕС. Клиентът трябва да плати всички транспортни разходи за връщането на такива Продукти до сервизният център на ХЕС. 

ХЕС няма да приема никакви разходи за труд и/или части, свързани с отстраняването и съответно последващото поставяне на ремонтираните или подменените Продукти по тази гаранция. Отговорността на ХЕС е само за поправка или замяна до стойността на Продукта. Това е максимума, който покрива гаранцията и при никакви случаи не носи отговорност за всички индиректни, специални и др. повреди от каквото и да е естество (включително, но не и ограничено, от загуба на печалба, на бизнес или други финансови, и не само, загуби на Клиента или други трети страни).

Гаранционните претенции трябва да бъдат отправяни в рамките на 30 дни от проявата на дефекта, иначе ще бъдат отхвърляни. Тази гаранция не може да бъде прехвърляна при препродажба на Продукта от първият Клиент към следващи.

Ако Клиентът дава на някой краен потребител гаранция за свои продукти, в които се съдържат Продукти, произведени от ХЕС, в по-голям спектър от този описан в настоящите Условия, или удължава гаранционния период от указания, Клиентът го прави на собствен риск и за собствена сметка. ХЕС не носи по никакъв начин отговорност за подобни гаранции от страна на Клиента. 

При изпращане на Продукта за инспекция, Клиентът се съгласява, че ХЕС ще направи експертиза и ще определи дали Продукта е имал дефект в материала или изработката, към момента на първоначалното му доставяне. 

Ако се установи такъв дефект, ХЕС ще ремонтира или замени Продукта напълно безплатно. Ако ХЕС не установи дефект, ще се начисли такса за инспекция или ремонт, въпреки, че Продуктът е в гаранционен период. 

Повреди или щети по време на транспорта и доставката са отговорност на Клиента. 

Продукти изпратени за ремонт в сервизният център могат да бъдат обновени по усмотрение на ХЕС, без да бъдат нарушени или променени формата и функцията на Продукта и без да бъдат начислени допълнителни такси. ХЕС си запазва правото да прави промени в дизайна на своите Продукти по всяко време, без да бъде задължен да прави съответни промени във вече произведени и доставени Продукти. 

Гореспоменатата гаранция не покрива условия, върху които ХЕС няма контрол, включително, но не ограничено до: замърсяване, неправилно захранване, налягане надвишаващо препоръчваните максимални граници, увреждане на Продуктите или подлагането им на електрическо напрежение, влажност или температура извън определения диапазон, инциденти, злоупотреба или неправилна употреба след доставката им от ХЕС на Клиента, промени, разглобяване или поправка на Продукти от лица, различни от персонала на сервизния център на ХЕС или такива, които са писмено определени от ХЕС преди започване на определената ремонтна дейност. 

Видовете повреди, които не се дължат на дефекти в материалите и/или изработката и които не се считат от ХЕС като част от гаранцията, включват, но не се ограничават до следното: 

Сервизният център не носи отговорност за връщането на Клиента, на фитингите, куплунгите, маркучите и т.н., които са прикачени или включени към Продуктите при връщането им за инспекция или ремонт.

След инспекция или ремонт на всеки Продукт се издава протокол за инспекция от сервизният център. Този документ съдържа информация за повредата и състоянието на частите. Клиентът има право на копие от този документ.

Продукти върнати за ремонт по време на гаранционният им период, съдържащи части, различни от оригиналните части на ХЕС, ще бъдат ремонтирани и всички неоригинални части ще бъдат подменени с оригинални такива и ще бъде начислена съответната такса. В този случай всички задължения по гаранцията от страна на ХЕС отпадат.

Гаранцията отпада веднага, ако Клиентът или трето лице, без да е изрично оторизирано от ХЕС направи промени или ремонт на Продукта без писменото съгласие на ХЕС.

Доколкото е възможно, всяка разпоредба от настоящите Условия трябва да бъде тълкувана по такъв начин, че да е валидна и действаща съгласно приложимото законодателство, но ако някоя от клаузите на тези Условия бъде забранена или невалидна съгласно приложимото законодателство, то тази разпоредба е невалидна само до размера на такава забрана или невалидност, без да обезсилва останалата част от тази разпоредба или останалите разпоредби на тези Условия.