Общи Условия за Продажба


Тези общи условия („Условия”) за продажба се прилагат за доставката на всички продукти и услуги („Продукти”) предлагани от Хидравлични Елементи и Системи АД („ХЕС”) на всеки клиент („Клиент”).  

Няма други условия освен тези, които да обвързват ХЕС и Клиента, освен ако няма допълнително писмено споразумение между ХЕС и Клиента. Всички други условия съдържащи се в предходни диалози, които са различни от или в допълнение на Условията са необвързващи за ХЕС, освен ако няма писмено споразумение между ХЕС и Клиента. Продуктите, които са обект на продажби при тези Условия се изработват само по поръчка и са строго персонализирани спрямо изискванията на Клиента.

1.       Общи разпоредби

Информация, изисквана от Закона за защита на потребители, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз за продажба на продукти в Интернет:

Търговско наименование на Търговеца: Хидравлични Елементи и Системи АД

Седалище и адрес на управление: 8604  България, гр. Ямбол, ул. Пирин 1 ЕИК: 838168266

Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,  тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,  тел.: 02 / 980 25 24   факс: 02 / 988 42 18  гореща линия: 0700 111 22  Уеб сайт: www.kzp.bg

При     възникване     на    спор,     свързан     с     покупка     онлайн    можете     да    ползвате     сайта     ОРС.

(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)  

Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.config.hes.bg и чрез него Клиентите могат да закупуват и получават услуги, свързани с доставка на продукти, които се предлагат в Сайта.

Чрез Сайта, Клиентите могат да получават информация за нови продукти, техните характеристики, цени, условия за доставка и организираните от ХЕС промоции.

ХЕС е длъжен да доставя поръчаните от Клиентите продукти според предвидените в закона рамки, като гарантира правата на Потребителите, изцяло следвайки добрите практики за потребителско и търговско право.

ХЕС използва услугите на трета страна, в случая куриерска компания по негов избор, за доставка до Клиентите на закупените продукти от Сайта. Цената за доставката е включена в цената на продуктите.

2.       Потвърждение на поръчка

Получаването на поръчка от Клиента към ХЕС ще се потвърждава незабавно, на посоченият от Клиента електронен адрес. Окончателното потвърждение за приемане на поръчката, в едно с обвързващ срок за доставка ще се извършва в рамките на следващият работен ден от получаване на поръчката, на посоченият от Клиента електронен адрес. ХЕС не счита процесът на поръчване за завършен, докато не бъде извършено цялостно плащане.

При осъществяването на поръчка, Клиентът трябва да се съгласи с настоящите общи условия. При несъгласие с тях не е възможно да се завърши процеса на поръчка на продукти. Със съгласяването си да спазва настоящите Общи условия, Клиентът потвърждава, че се е запознал с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

При попълване на данните за поръчка на продукти, Клиентът се задължава да въвежда точни, актуални и коректни данни за доставка – имена, адрес, начини за връзка. При предоставяне на некоректни или неверни данни, същият може да загуби правото си да получи продукта.

3.       Условия на доставка

ХЕС ще изпраща Продуктите до адреса, посочен от Клиента във формата за поръчка. Продуктите се доставят при условия DAP (съгласно Incoterms 2010) до адреса на Клиента. Доставката се счита за извършена, когато Продуктите са предадени на Клиента или на негов представител. Ако Клиента или негов представител не успее да приеме доставката на Продуктите, ХЕС може по свое усмотрение и без да накърнява никои от своите други права или интереси, да извърши доставката на Продуктите по някакъв друг начин, който счита за най-подходящ, за сметка и риск на Клиента. Посочените, в електронният магазин, срокове за доставка са само ориентировъчни. ХЕС ще полага усилия, в рамките на разумното, за да извършва доставките в рамките на датите, посочени в своите потвърждения на поръчките, но все пак тези дати и периоди са само прогнозни и ХЕС не носи отговорност за забавяне на доставките.

Във всеки случай, ХЕС може по свой избор да извърши частично доставка на Продукти, освен ако Клиента изрично е изразил нежелание за такава.

4.       Цени

Цените на Продуктите се определят в електронният магазин, в зависимост от избраните опции и количества. Определените, по време на изготвяне на поръчката, цени в електронният магазин са крайни и са валидни само за конкретната поръчка. Цените на всички Продукти са с начислен ДДС, в размер какъвто е приложим към датата на потвърждение на поръчката. Цените включват всички други изисквани по закон данъци и такси. Независимо от вида валута, използвана за изчисляване на цените на Продуктите в електронният магазин, крайната цена ще бъде обявена и в лева (BGN). 

ХЕС си запазва правото да променя начинът на ценообразуване без това да изисква някакво предварително уведомление на Клиентите.

 

5.       Опаковане

Опаковка за еднократна употреба е включена в цената и няма да бъде компенсирана, в случай на връщане. 

6.       Условия на плащане

Условията на плащане са: авансово 100% при завършване на поръчката, при плащане с кредитна / дебитна карта или чрез PayPal. В случай на плащане чрез банков трансфер условията на плащане са: авансово 100% преди потвърждение на поръчката. Всички плащания трябва да се извършват без прихващане, приспадане или насрещен иск. Ако няма друго, предварително договорено, плащането следва да се извърши в евро (EUR) по сметка в Република България. 

7.       Информация за продукта

Цялата информация – независимо дали от ХЕС или от контакт на ХЕС – включително, но не ограничено до, информация за теглото, размерите, обема или всякаква друга техническа информация в каталози, описания, реклами и т.н., трябва да бъде считана за информативна и по-никакъв начин не гарантираща, че Продукта ще извършва дейността необходима на Клиента т.е ХЕС не носи отговорност ако Клиента е закупил Продукт, който му е непотребен.  Специфични изисквания от Клиента, може да бъдат считани за обвързващи само в цялостта им, която е потвърдена от ХЕС в писмен вид.

8.       Поверителна информация и конфиденциалност

Цялата не публична информация, включваща, но не само, чертежи, описания и всякакъв вид технически документи, които ХЕС са направили, или може да направят, достъпни за Клиента („Конфиденциална Информация”) трябва да остане собственост на ХЕС и трябва да бъде третирана, като конфиденциална от Клиента и неговите представители и не може, без писмено съгласие от ХЕС, да бъде копирана, репродуцирана или прехвърляна към трети страни или да се използва за цели различни от предвидените, когато Конфиденциалната Информация е била предоставена. Конфиденциалата Информация трябва да бъде  върната на ХЕС при поискване.

9.       Промени

ХЕС си запазва правото да прави промени в Продуктите, които не изменят съгласуваните спецификации или формата и функцията на Продуктите, без допълнително уведомление.

10.    Отговорност 

Решенията за подбор и използване на Продуктите са отговорност на Клиента и са основани изключително на субективните знания и преценки на Клиента. Поради това ХЕС не носи никаква отговорност за щети, загуби или разходи, възникнали в резултат на непредоставяне на съвети или информация, или предоставяне на невярни такива, независимо дали поради небрежност на ХЕС или на негови служители, партньори или под-изпълнители. ХЕС не носи отговорност за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост, наказателни щети, загуби на приходи, загуба на печалба или загуба на очаквани бъдещ бизнес, накърняване на репутация или имидж, загуба на поръчки или договори, или каквито и да е последващи индиректни загуби или щети, всичко, което може да произтече от или да бъде свързано с: 

       каквито и да е изрични или подразбиращи се условия на договора между ХЕС и Клиента или на която и да е поръчка, приета от ХЕС;

       всяко задължение от какъвто и да е вид, наложено на ХЕС от закона, произтичащо от или във връзка с договора или поръчката; 

       какъвто и да е дефект в Продуктите.

ХЕС не носи отговорност за каквито и да било повреди на физическата собственост причинени от Продуктите, след като са били доставени и докато са били в притежание от Клиента. ХЕС също така не носи отговорност за каквито и да е повреди по продукти произведени от Клиента или на продукти, които са съставни части в продукта на Клиента.  Ако ХЕС бъде подведен под отговорност от трета страна за подобен тип повреда, Клиента трябва да защити и оневини ХЕС.

Клиента трябва да оневини и защити ХЕС във всички случаи на повреди причинени от употребата на Продуктите, които са в следствие на: неправилен ремонт, поддръжка или употреба на Продуктите от Клиента; невъзможността на Клиента да обучи адекватно персонала как да оперира с Продуктите; невъзможността на Клиента да спази приложимите закони и регулации.

Ако е повдигнато обвинение за повреда описана в тази клауза от трета страна, срещу ХЕС или Клиента, страната получател трябва да уведоми незабавно другата страна писмено. Клиентът е задължен да се яви в съда или арбитражният съд срещу обвиненията към ХЕС за повреди причинени от Продуктите.

11.    Уведомяване за възражения

Клиентът трябва да инспектира Продуктите възможно най-скоро, след получаване на доставката и трябва, в рамките до 5 календарни дни от доставката, да уведоми ХЕС за:  

       всеки дефект на Продукта, който е явен при нормална, разумна инспекция. В този случай ХЕС по свое усмотрение ще предложи разумна компенсация  на Клиента за приемане на Продукта във вида в който е, или ще замени Продукта. Във всеки случай, Клиентът трябва да откаже да приеме Продукти, чиято опаковка е била повредена при транспорта;  

       всяка доставка на Продукти, които не съответстват на поръчката. В този случай ХЕС ще замени погрешно доставените продукти;

Ако Клиентът не изпрати подобно известие, Продуктите се считат за окончателно и във всяко отношение съответстващи на поръчката и без видими дефекти, и съответно Клиентът ги е приел като такива.  

Всякакви възражения и оплаквания за дефекти и/или забавяне на доставка на Продукти или други оплаквания трябва да бъдат изпратени в писмен вид от Клиента на ХЕС без ненужно забавяне.

12.    Забавяне

Ако ХЕС не достави Продуктите в уговореното време, право на Клиента е да изисква в писмен вид уверение за финален времеви лимит за доставка. Ако доставката не се извърши в договорения лимит, Клиента има правото да се откаже от съгласието за покупка и да поиска връщане на платената от него стойност на Продуктите. Клиента няма право да изисква друго в резултат на забавянето. ХЕС не носи отговорност за каквито и да е било загуби на Клиента, произтичащи от закъснение на доставка или отмяна на доставка в следствие отказ от страна на Клиента.  

 

13.    Анулиране на поръчки

Клиентът не може да анулира никоя поръчка, след като тя вече е била приета и потвърдена от ХЕС. Всяко пълно или частично анулиране на поръчка от Клиента може да стане само чрез писмено споразумение с ХЕС, при условия, при които ХЕС е напълно обезщетен за всички възникнали за него разходи.      

14.    Права на интелектуалната собственост

Клиентът няма никакви права под формата на лиценз, патент, полезен модел, запазена марка или други права на собственост свързани с Продуктите.  

15.    Ограничение на препродажбата и употребата за определени цели

Продуктите на ХЕС са произведени за гражданска употреба и Клиентът няма право да използва или препродава Продуктите за цели, свързани с химично, биологичесно или ядрено оръжие или ракети, които са способни да носят подобен вид оръжие. Клиентът няма право да продава Продуктите на хора, компании или друг вид организации, ако Клиентът знае или подозира участието им в какъвто и да е вид терористични или свързани с наркотици дейности. Продуктите може да са предмет на законови ограничения или регулации и поради това да са предмет на рестрикции в случай на продажба към държава/клиент, който е под забрана за внос/износ.  

16.    Форс Мажори

ХЕС си запазва правото да откаже поръчка или да спре доставката на Продуктите и да не носи отговорност за всяка повредена, забавена или неизвършена доставка, причината за което е била отчасти или изцяло извън контрола на ХЕС, в това число, но не само, стачки, гражданско недоволство, война, тероризъм, пожар, преврати, реквизиция, изземване, ембарго или дефекти и забавяния в доставките от под-изпълнители, стачки, блокади, забавяния, липса на транспорт, недостиг на материали, злополуки при тестване на продукти и недостиг на енергия. Всяко от правата на Клиента по договор се преустановяват или прекратяват в случай на която и да е от причините споменати в тази клауза. Клиентът няма право на каквито и да било компенсации или права в случай на отказана или забавена доставка поради тези причини.

17.    Частична невалидност

Ако едно или повече условие от настоящите Условия, или част от условие се счете за невалидно, неприложимо  или нелегално, валидността, приложението и законността на всички други условия не са по-никакъв начин засегнати и не се считат за отпаднали.

18.    Защита на потребителите

Всички условия и разпоредби на този раздел, както и общите условия, се прилагат само спрямо физически или юридически лица, за които може да се заключи, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 година.

Основните характеристики на продуктите, които се предлагат чрез Сайта, са описани на страницата на съответния продукт.

Размера на пощенските и куриерските разходи за доставка на продуктите, са включени в цената за продуктите, обявени на съответната страница. Клиентът има възможност да му се визуализират всички разходи, които следва да направи, за да получи продуктите, обект на неговата поръчка.

Информацията, предоставяна на Клиентите е актуална към момента на визуализирането ѝ в Сайта, преди и по време на извършване на поръчка.

19.    Други условия

ХЕС гарантира и предприема мерки за опазване на личните данни на Клиента според Закона за защита на личните данни.

Клиентът се съгласява ХЕС да обработва личните му данни за целите само на направените поръчки. ХЕС няма право да предоставя тези данни на трети лица, без да е налице разпореждане от компетентен орган на Република България.

Клиентът, осъществявайки поръчка в Сайта, се съгласява да получава търговски съобщения от ХЕС за бъдещи маркетинг цели и кампании, като декларира за същите тези електронни съобщения, че няма да ги третира като непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

Настоящите общи условия са видими постоянно на адрес в Интернет www.config.hes.bg и могат да бъдат изменяни от ХЕС, без той да е задължен да уведомява предварително за това.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на поръчката, направена от Клиента.

20.    Приложими закони и Спорове

Всички спорове между страните причинени от или в следствие със съгласието за продажба регулирано от настоящите Условия ще бъдат разрешавани от Българският закон включително правилата от Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки на ООН, като изключение е конфликт по законовите разпоредби.

Всякакъв спор, в следствие на, или във връзка със съгласието за продажба регулирано от настоящите Условия и който не може да бъде разрешен от страните чрез диалог, ще бъде разрешен и уреден в арбитраж спрямо правилата за арбитраж на Международната търговска палата, Париж от един или повече съдии назначени съгласно правилата на същата. Всяка страна има правото да търси обезпечителни мерки или други временни мерки. Страните може да отнесат прилагането на решението на арбитража към всеки компетентен съд.  Мястото на арбитража ще бъде София, България. Езикът на който ще се проведе арбитража ще бъде Български, освен ако страните не вземат друго решение. Процесът и решението на арбитража ще бъдат конфиденциални и свързаните лица от двете страни ще бъдат заклети в тайна.

В сила от 1.10.2018